III

From: Bi-gishkoziitwin biidaanzhed biidaabang

$2.00

MAANDA BAATAADIWIN GAAWIIN AAWZINOO EZHI-ZAAGIDING – EZHI-GAASNAZOOTAADING NBIING NDI-NI-AANJ-NAAGOS – OZAAWAA-WAASKONE ZHOOMINAABOO – ENI-ZHI-DIBAKAAMINAAGOK – EZHI-AANJ-NAAGOZING – BEZHIG – ZHIGAAK! – AANJI-ZHICHIGAADEG WAANIISAAGSEG – MAA’INGANAG BIYAAWAG ENJI-GBESHING – PIICHIYAANG KOJIING EKO-NSING/3 – NETAA GIIWSED – NGADIMAN GCHI-OODENOO BIINJEYING YAA’IN – GZHE-MINIDOO DA-KWEMAN – NKWESHKOONINAA MIINWAA – NBIIJIMAANDAAN NIIBIN GDOO-NING – EZHI-WAABNJIGAADEG NEGAAJ-NCHIGEWIN – GNOWAABAM GONDAA EZHI-BESHAAKIBIIGAAZIYAANH NWIIYAWYING – E-WAABMIN KWE WII-BI-DISIN – KINA-GEGOO ESHTOOD – NBAANG NIISAYING

Preview

Contributors

David Groulx

David Groulx was raised in the Northern Ontario mining community of Elliot Lake. He is proud of his Native roots – his mother is Ojibwe Indian and his father French Canadian. David received his BA from the Lakehead University where he won the Munro Poetry Prize. He also studied creative writing at the En’owkin Centre in Penticton, B.C. where he won the Simon J. Lucas Jr. Memorial Award for poetry. David has written nine poetry books including Night in the Exude (Tyro Publications), The Long Dance (Kegedonce Press), Under God’s Pale Bones (Kegedonce Press), A Difficult Beauty (Wolsak & Wynn), Rising With a Distant Dawn (BookLand Press) in English and Ojibwa, Imagine Mercy (BookLand Press), and The Windigo Chronicles (BookLand Press).